Over de Waardenmakerij

Voor de gehele Hoeksche Waard zijn er met initiatiefnemers waardenketens gemaakt:

De Hoeksche Waardenmakerij staat voor een nieuwe, creatieve manier van gebiedsontwikkeling. Het is een project waarin overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers samenwerken aan gebiedsontwikkeling.

Centraal in deze vorm van gebiedsontwikkeling staan (lokale) initiatiefnemers die met hun initiatief meerwaarde gaan creëren op ons prachtige eiland! Het hoofddoel is om initiatieven van de grond te krijgen binnen een netwerk van andere initiatieven. Een belangrijk kenmerk van de Hoeksche Waardenmakerij is het bundelen van krachten. Dit vanuit de samenwerking tussen initiatiefnemers, maatschappelijke partners, ondernemers en overheden. Juist deze bundeling van krachten is een succesfactor in de Hoeksche Waardenmakerij.

De waardenketens in de Hoeksche Waard

In de noordrand zijn op basis van 19 initiatieven in 2016 drie waardenketens ontstaan:

Hoeksche Trek verbindt streekproducten en dorpsrecepten in een spannend routenetwerk.

De Terugverdiengemeenschap richt zich op zorgen voor elkaar 2.0 en een duurzame samenleving.

Ontdek het Eiland speelt in op het aantrekkelijke eilandgevoel en op de positionering van de Hoeksche Waard als recreatief eiland.

In Hoeksche Waard-West/Spuimonding en de Zuidrand van het eiland zijn eerder diverse waardenketens benoemd:

Stromenland: Bron van energie – De toegankelijke natuur van de dynamische Delta maken een avontuurlijk verhaal mogelijk. Recreatie en toerisme zijn belangrijk, met oog voor de rustzoekers die afkomen op het sublieme waterlandschap.

De Tocht naar Tiengemeten – De verbinding van de nationale parel Tiengemeten met de stedelijke omgeving.

Blauwe hart van de Zuidrand – Economische dynamiek rondom Numansdorp ontwikkelen met verblijfsmogelijkheden en het water als de grote trekker.

Kracht van het Ommeland – Ontwikkeling van het buitengebied omgeving Strijen. Het in samenhang versterken van het landschap, de recreatie en de zorg. Duurzame energie en voedsel en een 100% zelfvoorzienende HW zijn uitgangspunt.

Romantiek van de Delta – Recreatie en toerisme verder ontwikkelen aan de oevers van de Zuidrand rondom Strijensas

Hoeksche Waard-West/Spuimonding

Voor de waardenketens in de Hoeksche Waard-West en Spuimonding werd op 17 mei 2016 de Gebiedsagenda Hoeksche Waard-West en Spuimonding officieel gelanceerd. De Gebiedsagenda definieert zes waardenketens met daarbinnen circa achttien deelprojecten. Zes van deze deelprojecten zijn de ‘startmotoren’ die de overige ontwikkelingsprojecten moeten aanjagen.

SOHW (Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard), Gemeente Korendijk, Wereld Natuur Fonds en Havenbedrijf Rotterdam ondertekenden een intentieverklaring waarin staat dat zij, onder leiding van SOHW en samen met diverse stakeholders en initiatiefnemers uit de streek, aan de slag gaan met de uitvoering van de Gebiedsagenda. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met Provincie Zuid Holland en Natuurmonumenten.

Samen met initiatiefnemers en overheden, en met behulp van procesgeld van de partijen, worden inmiddels projecten voorbereid en uitgevoerd. De plannen voor de Hitsertse kade worden uitwerkt, en op Tiengemeten, het Piershilse Gat, Leenheerenpolder en de Korendijkse Slikken worden concrete projecten voorbereid.

De voortgangsrapportage 2016-2017 beschrijft van achttien projecten de geboekte voortgangtot aan de zomer van 2017. Meer over de waardenketens staat in het uitvoeringsprogramma van hoofdstuk 6 en de bijbehorende projectenkaart op blz. 9 van de Gebiedsagenda. De agenda en overige relevante stukken zijn te vinden op de website van SOHW.

Regionale samenhang en positionering van de waardenketens.

De waardenketens in de Hoeksche Waard hebben onderlinge relaties en overlappen elkaar. Daarmee komt een netwerk van waardenketens op de schaal van de hele Hoeksche Waard in beeld. Deze regionale samenhang en onderlinge relaties vergroten het succes.

Dit kan ook in de Hoeksche Waard door relaties te blijven leggen met Nationaal Park Biesbosch‐Haringvliet, regio Rotterdam, Waterpoort en de Landschapstafels.

Op de kaart zijn de diverse waardenketens met elkaar verbonden en terug te vinden.

Onderstaand schetsen wij kort de praktische zaken die bij de Hoeksche Waardenmakerij horen. In de werkboeken, kunt u meer lezen over de tot stand koming van de Hoeksche Waardenmakerij.

Praktisch

Mogelijk staat straks uw initiatief centraal in de Hoeksche Waardenmakerij, maar wat betekent dit nu concreet? En, wie zijn eigenlijk de partijen achter Hoeksche Waardenmakerij? Wij kunnen ons goed voorstellen dat zulke vragen bij u leven en daarom staat onderstaand wat meer informatie.

De Hoeksche Waardenmakerij wordt gerealiseerd door een breed netwerk van initiatiefnemers, zie elders op deze site. De initiatiefnemers worden ondersteund door de overheid. Hoeksche Waardenmakerij is een initiatief van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOWH) waarin alle Hoeksche Waardse gemeenten zijn vertegenwoordigd.

Initiatieven

In de Hoeksche Waardenmakerij wordt gewerkt vanuit kansrijke initiatieven. Hiervoor hebben wij initiatiefnemers nodig die meedoen. Om de individuele initiatieven nog kansrijker te maken, worden deze gebundeld in waardenketens. Deze ketens spreken tot de verbeelding en bieden door samenwerking meerwaarde aan de individuele initiatieven.

Meedoen met Hoeksche Waardenmakerij: de spelregels

Een initiatief mag een idee zijn, maar ook een uitgewerkt plan. Het kan een losstaand projectidee zijn, maar evengoed een samenhangende groep projecten.
Wanneer u een initiatief aanmeldt krijgt u een plek in een of meer waardenketens. Binnen deze waardenketens werken ondernemende mensen met overheden en maatschappelijke organisaties aan de realisatie van initiatieven. De waardenketens zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma van de SOHW.

De voordelen om mee te doen opgesomd:

 • Waardenketens zijn gezamenlijke verhalen. Meedoen in het verhaal helpt. Een verhaal organiseert hoe dan ook intern en extern. Je krijgt er als individuele ondernemer meer focus door en dus meer kans op succes.
 • Waardenketens zijn interessant voor overheden om in te investeren: ze zijn gebaseerd op echte ondernemers en echte projecten, ze integreren en zijn gericht op toegevoegde waarde en geven een bredere basis dan een enkele ondernemer. Bovendien is support aan een coalitie geen directe staatssteun.
 • Coöperatief werken betekent ook taken verdelen, dingen goedkoper en efficiënter onderling organiseren.
 • De waarde van open innovatie is dat je in elkaars keuken kan kijken en ideeën kunt uitwisselen. Daar wordt bijna elke ondernemer beter van.

Wat betekent het als een initiatief op deze website staat?

De initiatieven op deze website zijn gevonden na speurwerk in krantenartikelen, navraag bij gemeenten en ‘via via’. Veel initiatiefnemers hebben zichzelf aangemeld. Vermelding op deze website betekent niet dat het initiatief formeel gemeentelijke toestemming krijgt voor realisatie. Ook stelt de overheid geen financiële middelen beschikbaar voor realisatie. De gemeenten spannen zich wel in om initiatieven binnen waardenketens dichter bij realisatie te brengen. De beschrijvingen op deze site zijn gemaakt onder redactie van het projectteam Hoeksche Waardenmakerij. Aan de teksten van deze website en aan plaatsing van een initiatief op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Wel biedt het een mooie kans op meer bekendheid.

Wat streeft Hoeksche Waardenmakerij na met aangemelde initiatieven?

 • Initiatieven sterker maken en om coalities van initiatiefnemers te bevorderen door ze met elkaar in verband te brengen via vraag en aanbod dat door henzelf is geformuleerd;
 • Initiatieven op die manier een plek geven in waardenketens;
 • Zorgen dat waardenketens bijdragen aan de toekomst van de Hoeksche Waard.

Welke voorwaarden gelden er om mee te doen in een waardenketen?

 • Het initiatief beoogt een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke, economische, sociale of duurzame kwaliteit van de zuidrand van de Hoeksche Waard;
 • Het project versterkt de ruimtelijk-economische structuur van de zuidrand Hoeksche Waard;
 • Het project kan helder aangeven wat het nog nodig heeft om te komen tot realisatie.
 • Actieve betrokkenheid van de initiatiefnemer in het project Hoeksche Waardenmakerij is gewenst.

Vervolg

Hoeksche Waardenmakerij is een bepaalde manier van werken. Die gaat door: initiatiefnemers kunnen zich blijven melden en aansluiten bij de bestaande waardenketens of ze vormen nieuwe waardenketens.

Na het formeren van een waardenketen begint het voor de initiatiefnemers echt. Hoe zorg je dat een initiatief nu echt van de grond komt. Hierover maken wij tijdens de verschillende bijeenkomsten waar nodig en mogelijk concrete afspraken. Wat verwacht u bijvoorbeeld van de gemeenten? Wat hebt u nodig en wie kan daarin voorzien? Allemaal zaken die bij uitstek op de netwerkbijeenkomsten besproken worden.

Reacties zijn gesloten.