Initiatief Pilot natuurlijke delta

Pilot Open Haven in een Natuurlijke Delta

Initiatiefnemers Havenbedrijf Rotterdam en Wereld Natuur Fonds:

“De gezamenlijke ambitie is een innovatief en duurzaam toekomstbeeld waarin economie en ecologie elkaar versterken. Een gezond, dynamisch ecosysteem en een bloeiende haven gaan hierin hand in hand.”

De initiatiefnemers hebben twee gebieden gevonden die bijdragen aan een open haven in een natuurlijke delta. Met natuurherstel in de zuidwestelijke delta wordt het watersysteem veiliger, robuuster en mooier gemaakt.

Het Haringvliet is onderdeel van de riviermonding van Maas en Rijn en is tot dit jaar afgedamd. Door de Haringvlietsluis op een kier te zetten kan binnen 20 jaar een revolutionair resultaat worden geboekt: zoet intergetijdengebied met een zoet-zoutovergang ( open Haringvliet). Daarmee liggen internationale natuurpotenties en een uniek recreatielandschap in het verschiet. Ook kan de stroomsnelheid en de schade door erosie in de , Spui, Dortse Kil en Noord en worden voorkomen. In de Spuimonding liggen potenties om een toegankelijk natuurgebied te realiseren met ‘estuariene dynamiek’ (eb en vloed).

Natuurontwikkeling vormt de opmaat voor recreatieve en daarmee economische ontwikkeling. Om dit mogelijk te maken is in 2016 een integrale gebiedsagenda vastgesteld. De agenda is in samenwerking met SOHW, gemeente Korendijk , bewoners, lokale bedrijfsleven, kennisinstellingen en natuurorganisaties opgesteld. De gebiedsagenda Hoeksche waard West is in 2016 door betrokken partijen vastgesteld. Inmiddels is er ook een voortgangsrapportage 2016/2017.

Reacties zijn gesloten.