Initiatief Pilot natuurlijke delta

icon_idee_kl icon_ruimte_kl_inactief icon_geld_kl icon_kennis_kl icon_beleid_kl

Pilot Open Haven in een Natuurlijke Delta

Initiatiefnemers Havenbedrijf Rotterdam en Wereld Natuur Fonds:

“Door de hoofdstroom te verleggen van Nieuwe Waterweg naar Haringvliet kan binnen 20 jaar een revolutionair resultaat worden geboekt in natuurontwikkeling.”

De gezamenlijke initiatiefnemers hebben twee pilotgebieden om een nieuw concept voor de toekomst te beproeven: ‘een open haven in een natuurlijke delta’. Volgens deze initiatiefnemers kan door slim natuurherstel de (zuidwestelijke) delta veiliger en mooier worden gemaakt. De gezamenlijke ambitie is een innovatief en duurzaam toekomstbeeld waarin economie en ecologie elkaar versterken. Een gezond, dynamisch ecosysteem en een bloeiende haven gaan hierin hand in hand.

Om deze ambitie te onderstrepen zijn de initiatiefnemers op zoek naar twee pilotprojecten. Eén ervan moet gaan over de noordelijke oevers van het Haringvliet, de ander ligt in de haven zelf.

Het Haringvliet is in feite de natuurlijke riviermonding van Maas en Rijn, maar deze is afgedamd. Door de hoofdstroom te verleggen van Nieuwe Waterweg naar Haringvliet kan binnen 20 jaar een revolutionair resultaat worden geboekt: zoet intergetijdengebied met een zoet-zoutovergang (meer open Haringvliet). Daarmee liggen internationale natuurpotenties en een subliem recreatielandschap in het verschiet. Ook kan de gevaarlijke stroomsnelheid en de schade door erosie in de Nieuwe Maas, Spui, Dortse Kil en Noord en Nieuwe waterweg worden voorkomen. In de Spuimonding liggen potenties om een toegankelijk natuurgebied te realiseren met ‘estuariene dynamiek’ (eb en vloed).

Behalve natuurontwikkeling wordt ook gedacht aan recreatieve ontwikkeling en andere vormen van medegebruik. Het is daarom belangrijk om een integrale gebiedsagenda op te stellen met diverse partijen in het gebied van de Spuimonding. Nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en natuurorganisaties is nodig om de pilot te realiseren.

Reacties zijn gesloten.