Initiatief Leenheerenpolder

Gebiedsvisie Leenheerenpolder in Goudswaard

UPDATE: Ook de nieuwe gemeente Hoeksche Waard betrekt de inwoners nog steeds nauw bij de verdere ontwikkelingen van de plannen Leenheerenpolder. Er zijn inmiddels een aantal vergaderingen geweest met de Klankbordgroep Leenheerenpolder. Bekijk de verslagen:

Verslag vergadering 22 januari 2019
Verslag vergadering 12 maart 2019
Verslag vergadering 16 april 2019
Verslag vergadering 2 juli 2019
Verslag vergadering 15 oktober 2019
Verslag vergadering 3 december 2019, met bijlage Bram Haitsma
Verslag vergadering 30 juni 2020, met bijlage Martijn Verweijen, HWL
Verslag vergadering 1 september 2020
Verslag vergadering 8 december 2020
Verslag vergadering 20 april 2021
Verslag vergadering 8 juni 2021
Verslag vergadering 21 oktober 2021
Verslag vergadering 25 april 2023

Zie ook: stukken raadsvergadering 28 november 2019


PROJECTUPDATE (oktober 2018)

De projectgroep Hoeksche Waard-West stelde eerder een vlekkenplan op. Dit vlekkenplan is het resultaat van de inbreng van allerlei partijen en personen. Zo zijn onder andere de dorpsvereniging van Goudswaard, Hoekschewaards Landschap (HWL), SOHW, gemeente Korendijk, Havenbedrijf Rotterdam, Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten betrokken.

Integrale ontwikkeling

De gebiedsvisie met daarin het vlekkenplan stelde de gemeenteraad Korendijk in 2017 vast en is op een later moment ook toegelicht door wethouder Paul Boogaard bij de provincie Zuid-Holland. Belangrijke onderdelen in het integrale plan zijn de ontwikkeling van natuur, woningen, recreatie-eenheden en recreatieve voorzieningen. Juist de integrale ontwikkeling draagt bij aan de kwaliteit en vitaliteit van Goudswaard en omgeving, niet de ontwikkeling van ‘slechts’ één van de afzonderlijke onderdelen.

Ondertussen is er achter de schermen hard gewerkt, waaronder gesprekken met grondeigenaren, waterschap, Droomfonds Haringvliet, Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland. In deze gesprekken zijn belangrijke stappen gezet, maar moet er ook nog veel gebeuren.

Met diverse grondeigenaren is inmiddels overeenstemming bereikt over de verkoop van de grond. Een intentie overeenkomst tussen ontwikkelaar Blokland, Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten en de gemeente Korendijk heeft hier in belangrijke mate aan bijgedragen.

Natura 2000

Op 28 april 2018 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten de Leenheerenpolder niet op te nemen binnen het Natura 2000-gebied Haringvliet. Hiertegen is beroep ingesteld door het HWL. De Raad van State bepaalde op 21 februari 2018 dat de Leenheerenpolder alsnog als Natura 2000-gebied moet worden aangewezen. De minister heeft inmiddels een nieuw besluit genomen dat tot en met 23 augustus 2018 ter inzage lag.

Donderdag 13 september 2018 werd er dan ook weer een inloopavond georganiseerd om belangstellenden te informeren over wat er is gedaan en wat er nog allemaal plaats moet vinden en hoe we de omgeving willen blijven betrekken bij de verdere planontwikkeling en uitvoering. De uitnodiging voor deze inloopavond verscheen in de regionale kranten en via sociale media en werd zeer goed bezocht.


Initiatief Leenheerenpolder

De Gebiedsvisie Leenheerenpolder is in juli 2017 in de gemeenteraad van Korendijk vastgesteld. Daar ging een intensief planproces aan vooraf waaraan is deelgenomen door vertegenwoordigers uit Goudswaard, initiatiefnemers van concrete plannen binnen de Hoekschewaardenmakerij, Het Hoekschewaards Landschap en het projectteam van Hoeksche Waard-west.

De Gebiedsvisie is een afspiegeling van de wensen voor het 120 hectare grote buitendijkse gebied: er komt ruimte voor herstel van intergetijden natuur, met ruimte voor recreatieve beleving in de kop van het gebied én er is daar veel ruimte voor de vitaliteit en economie. Daarmee is de waardenketen ook in één keer benoemd: het gebied wordt voor bewoners en recreanten veel aantrekkelijker, dit brengt leven in de brouwerij en dus geld in het laatje, waardoor de super open kan blijven en er zich horeca kan ontwikkelen.

Er werd het langst gediscussieerd over het deel van het gebied dat het dichtst bij de dorpskern van Goudswaard ligt. Daarvoor is een studie naar het ruimtelijke beeldkwaliteit uitgevoerd door het Kwaliteitsteam HW met als uitkomst dat het plan moet voortborduren op het historische gegroeide voorstraatdorp op de dijk bij de haven en dat deze ruimte openbaar moet blijven én aantrekkelijker worden zónder dat de rust verloren gaat.

De toekomstperspectieven van de betrokken agrariërs zijn inmiddels helder geworden. één bedrijf zal worden uitgeplaatst en het andere bedrijf werkt al concreet aan hervestiging elders in de Hoeksche Waard. Met de gekozen insteek dat het plan “Natura2000-proof” moest zijn, is een vernieuwende oplossing gevonden voor het aloude vraagstuk in dit gebied: hoe verbind je natuur en mens? De oplossing ligt in een uitgekiende zonering. Nu ook de Raad van State zich onlangs bevestigend heeft uitgesproken over de kwestie rond N2000, is de situatie duidelijk en ontstaan meer mogelijkheden voor financiering van het plan. De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben zich onlangs positief getoond over de aanpak en werken actief mee aan de uitwerking.

Reacties zijn gesloten.