Initiatief Hitsertse Kade

Ontwikkeling Hitsertse kade

Initiatiefnemer Jan-Paul Bron:
“Het gaat in de zuidrand vaak om kleine initiatieven. Het zijn de kralen aan een ketting die samen de hele zuidrand waarde verlenen. Maak het onderscheid. Zoek bij nieuwe ontwikkelingen altijd de eigenheid op, zoals de ligging aan een kreek of haventje”

Aan de zuidrand van de Hoeksche Waard ligt op dit moment een klein vrij sleets dagrecreatieterrein met een jachthaventje van watersportvereniging de Hitsert: de Hitsertse kade. Jan Paul Bron en dhr. Verhagen hebben een plan gemaakt voor deze locatie om de sociale veiligheid en het dagrecreatieve karakter te verbeteren. Het plan gaat uit van de kwaliteiten van de plek. Prachtig gelegen aan het water, met zicht op Tiengemeten.

Masterplan 2012
In 2012 hebben Lola landscape architects een visie uitgewerkt in opdracht van de gemeente Korendijk. De Hitsertse Kade ligt op een heel strategische positie in de zuidrand. Het kan een belangrijke tussenstap zijn voor bezoekers van de Hoeksche Waard naar Tiengemeten of als tussenstop in een rondje varen. In het huidige schetsontwerp wordt dit gebied opgewaardeerd met een 25-tal woningen, een hoogwaardige horecavoorziening, een zwemstrand met extra waterberging, ruimere parkeergelegenheid en buitengaatse aanlegsteigers. De woningen zullen ook bijdrage aan de sociale cohesie tussen de Hitsertsekade en het dorp Zuid-Beijerland. In samenwerking met de watersportvereniging zal de havenkom worden vergroot. De uitbreiding van de havenkom zal gecombineerd worden met een recreatieve pier. De huidige haven zal heringericht worden met nieuwe drijvende steigers. Daarmee worden een tweetal doelen bereikt; a) een vitale robuuste getijden haven en b) betere aanlegplaatsen voor passanten waardoor er minder gevaar is dat boten de direct beschermde gebieden in het Natura 2000 gebied verstoren. De eerste investering die zal worden gedaan is de aanleg of renovatie van een aanlegvoorziening.

a href=”http://www.hoekschewaardenmakerij.nl/wp-content/uploads/2020/12/LOLA-gebiedsvisie-20121019.pdf” target=”_blank” rel=”noopener”>De gebiedsvisie van Lola landscape architects vindt u hier

Update 2015
In 2015 heeft de gemeenteraad van Korendijk aangegeven het beoogde plan voor 25 woningen niet te steunen. Met name het woningaantal werd te groot geacht en gevreesd werd voor een financieel risico ten aanzien van de beheerlasten. Als gevolg hiervan heeft Bron het plan bijgesteld; het plan komt nu neer op 12 woningen. De verdere planopzet blijft op hoofdlijnen gelijk. Wel zijn de ambities naar beneden bijgesteld. De verbetering van aanlegplaatsen voor passanten is onzeker.

Bron ziet niettemin kansen en staat open voor samenwerking. De watersportvereniging is welwillend om mee te doen. Daarnaast zijn andere partners in dit project de Veerdienst Tiengemeten en de exploitant van het strandpaviljoen. Alles is erop gericht om de Hitsertse Kade tot een aantrekkelijkere plek te maken dan het nu is.

Alternatief plan door Werkgroep Hitsertse Kade
Nadat de initiatiefnemer Zeelenberg Architectuur voorjaar 2018 zijn plan aan het college en de raadscommissie van Korendijk heeft gepresenteerd is er forse reuring ontstaan onder de inwoners van Zuid-Beijerland over de met het plan beoogde invulling van de Hitsertse Kade. Met name de woningen vormen voor hen een struikelblok. Bezwaarde inwoners hebben zich verenigd in de Werkgroep Hitsertse Kade. Kern van de bezwaren is de vrees dat het eigene van het huidige dagrecreatieterrein verdwijnt en het gebied achtertuin dreigt te worden van de beoogde woningen.

De werkgroep heeft tijdens een druk bezochte informatieavond op 29 oktober 2018 enkele alternatieve invullingen van het gebied gepresenteerd. Ze vormen de weergave van verzamelde wensen van de bevolking van Zuid-Beijerland. De werkgroep wil over de alternatieve invulling in gesprek met de gemeente. Wethouder Paul Boogaard heeft tijdens de informatieavond aangegeven de constructieve houding van de bewoners te waarderen en voorgesteld de ideeën mee te geven aan het nieuwe college en de nieuwe raad van Hoekse Waard. Tegelijk heeft hij aangegeven dat de financiering van de plannen een aandachtspunt vormt. Samenwerking met andere partijen en een bredere blik op invulling van de Hitsertse Kade en omgeving zouden mogelijk perspectief kunnen bieden.

Update mei 2020
De gemeente heeft een pachtovereenkomst met de grondeigenaar. De pachtovereenkomst verloopt binnenkort. Op dit moment onderhandelt de gemeente met de grondeigenaar over de grond. De gemeente wil er alles aan doen om het openbare karakter te behouden. Zodra daar duidelijkheid over is, gaat de gemeente verder met het opwaarderen van de Hitsertse Kade. Dit doet ze in goed overleg met de werkgroep.

Reacties zijn gesloten.